Natalia Baklitskaya

First Name: 
Natalia
Last Name: 
Baklitskaya
Affiliation: 
Qualcomm Atheros, Inc.