April 19th, 2017

Parkyard Hotel Shanghai

Agenda


Wednesday, April 19

9:15am to 9:30am

9:30am to 10:00am

10:00am to 10:15am

10:30am to 12:00pm

12:00pm to 1:00pm

1:00pm to 2:30pm

2:30pm to 2:45pm

3:00pm to 4:00pm

3:00pm to 6:00pm

4:15pm to 5:15pm

5:15pm to 6:00pm

6:30pm to 6:45pm

6:45pm to 7:15pm